ඔයාලගේ මේ වැඩේ ඇත්තටම හොඳයි ..මොකද අපි වගේ අයට ඒක ගොඩක් වටිනවා..