නියමයි. අදහස් සරලව පැහැදිලි කරල තිබ්බා. තේරුම් ගන්න ලේසියි. ඉදිරියට කරගෙන යන්න සුබ පතනවා.😊👍