හොඳ ප්‍රවනතාවයක්.මේ ලෝකේ හැම සත්වයෙක්ටම නිදහසේ ජීවත්වීමේ ඓටියක් තියෙන්න ඕනේ .