මනුෂ්‍යයා දැන් ඉන්න මට්ටමට දියුණු වුණ ශිෂ්ඨාචාර නම් සමහර විට හම්බ වෙන්න ඉඩ තියනවා… එ්ත් තාක්ෂණය ගොඩක් දියුණු ජීවීන් ඉන්නේ අපිට වඩා ගොඩක් වෙනස් භෙෘතික තත්ව හා මාන වල නම් ඒ ජීවීන් අපව හොයා ගෙන ආවොත් මිස.. අපට එයාලව හොයාගන්න ටිකක් අමාරු වෙයි…