ඉතාම වැදගත් ලිපියක් තව තවත් මේ වගේ වැදගත් ලිපි ලියන්න ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා