මෙි බිලොගයේ අනික් ලිපි වගේම මෙි ලිපියත් ගොඩක් හොදයි.. ගොඩක් අයට වැදගත් වෙිවි… ඔබට ජය.. ඉදිරියේදීත් මෙවැනි ලිපි පල කරන්න