[…] කැබලිය. ඒවා රීසිල්වියා ඝට්ටනයෙන් (2015 ජූලි 15 දා තතු බලන්න) ආපසු යොමු කෙරුණු වෙස්ටා කොටස්ය. මෙම […]