මට සැලමන්දරා ගැන හොයන කොටයි මේ අඩවිය හමු වුනේ
මට හිතුනා මගේ කුඩා කාලය මේ කාලයට ආවා නම් කොච්චර හොදයිද කියලා
අපිට ජෙලි පිස් කිව්වාම දකින්න පිංතුරයක්වත් තිබ්බේ නැ