[…] කළා අපේ නිත්‍ය පාඨකයන්ට මතක ඇති. ඒ 2016-01-12 තතු මගිනි. මෙසේ වසර මිලියන ගණනක් ගියත් ඉතිරිවන […]