[…] කර ඇත්තෙමු. දැන් අපි හබල් සත්ව උයනෙහි (2016 මාර්තු 23 දා ලිපිය බලන්න) වඩාත් අපූර්ව නැතිනම් අමුතු මන්දාකිණි […]