[…] ගැන 2017 ජනවාරි 28දා thathu හි පළවූ ලිපිය කියවන්න) ආකාරයක් වන මුල හේතු න්‍යායන් (first-cause […]