[…]                    මේ ලිපියේ මුල් කොටස ඊයේ තතු හි පළවිය. කියවන්න. […]