විද්‍යාව නම් හොඳයි මට නම් සංකීර්ණයි වගේ මම විද්‍යාව නොකරපු නිසා වෙන්න ඇති