ස්තුතියි . මගේ නිදහස් කාලය මා thathu.com සමඟ ගත කරමි. කදිමයි. සරලයි ඒ වගේම රසවත් .
ඔබට ශක්තිය ධෛර්යය වීර්යය ලැබේවා