මෙම වෙබ් අඩවිය දැනුම් පුස්තකාලයක්. මුදලින් පරිත්‍යාගයක් කිරීමට කැමතියි. ඒ අයට එසේ කිරීමට හැකි ක්‍රමවේදයක් සකසන්න