වෝහාරික විද්‍යාව යනු කුමක්ද?
වෝහාරික විද්‍යාව භාවිතා වන අවස්ථා මොනවාද ?