ගොඩක් වැදගත් ලිපියක්. රුධිරය පිලිබඳව සාමාන්‍ය දැනුමක් ලබාගන්න පුලුවන් උනා. ස්තුතියි.