ඉතාමත් රසවත්, එක හුස්මට කියවා යා හැකි රසාංග බොහෝයි. දැනුම සමග වින්දනය සරලව විඳ ගත හැකියි. ස්තුතියි . Keep it up dear friends . Thanks .