ඉතා වටිනා දේවල් ඉදිරිපත් කරනවා . මෙි අලුත්ම මානව
විද්‍යාත්මක සොයාගැන්ම මානවයා පිළිබඳ අපේ දැනුම
පුලුල් කරනවා.