ලොකු අඩුවක් ඔයාල අර්ථවත් ලෙස පුරවනවා.විද්‍යාත්මක චින්තනය ගොඩනගන්න විද්‍යාත්මක සංකල්ප ගැන අවබෝධයක් තියෙන්නෙ ඕනෑ .ඒ අවබෝධය මින් ලැබෙනවා .