ප්ලාස්ටික් නිෂ්පාදනයට සීමා පැනවිය යුතු යයි ලොව විද්‍යාඥයෝ කියාසිටිති

ප්ලාස්ටික් නිෂ්පාදනයට සීමා පැනවිය යුතු යයි ලොව විද්‍යාඥයෝ කියාසිටිති.  ප්ලාස්ටික් දූෂණය අවසන් කිරීම සඳහා 2024 වන විට නීත්‍යානුකූලව බැඳී ඇති

දිගටම කියවන්න