සිත් ඇදගන්නා ලෙස කතා කරන්නේ කෙසේද?

‘සිත්ඇදගන්නා ලෙස කතා කරන්නේ කෙසේද?’යනුවෙන් විශේෂඥ ජුලියන් ට්‍රෙෂර් කළ ටෙඩ් කතාවකින් කලකට පෙර පළ කළ මේ අදහස් සිංහෙලන් ඉදිරිපත් කිරීමට

දිගටම කියවන්න

පරිනාමය හා දුර්මතවාද

මිහිමත මේ සා බහුල ජෛව විවිධත්වයක් ඇතිවීමට හේතුව එකම මූලයකින් බිහිවූ ජීවීන් වසර බිලියන ගණනාවක ‘ස්වාභාවික වරණය’ හේතු කොටගෙන විවිධ

දිගටම කියවන්න