සැලසුම්ගත ලෝකය: සෞඛ්‍ය තාක්ෂණය ii කොටස

අප ජීවත්වන ලෝකය වැදගත් විධි බොහොමයකින් හැඩ ගස්වනු ලැබ ඇත්තේ මිනිස් කි‍්‍රයාකාරකම් මගිනි. ජීවිතයට හා පරිසරයට එල්ලවන තර්ජන වළක්වා ගැනීම, ඉවත්

දිගටම කියවන්න

සැලසුම්ගත ලෝකය: සෞඛ්‍යය තාක්ෂණය

අප ජීවත්වන ලෝකය වැදගත් විධි බොහොමයකින් හැඩ ගස්වනු ලැබ ඇත්තේ මිනිස් කි‍්‍රයාකාරකම් මගිනි. ජීවිතයට හා පරිසරයට එල්ලවන තර්ජන වළක්වා ගැනීම, ඉවත්

දිගටම කියවන්න

සැලසුම්ගත ලෝකය : තොරතුරු සැකසුම II කොටස (INFORMATION PROCESSING)

අප ජීවත්වන ලෝකය වැදගත් විධි බොහොමයකින් හැඩ ගස්වනු ලැබ ඇත්තේ මිනිස් කි‍්‍රයාකාරකම් මගිනි. ජීවිතයට හා පරිසරයට එල්ලවන තර්ජන වළක්වා ගැනීම, ඉවත්

දිගටම කියවන්න

සැලසුම්ගත ලෝකය : තොරතුරු සැකසුම (INFORMATION PROCESSING)

අප ජීවත්වන ලෝකය වැදගත් විධි බොහොමයකින් හැඩ ගස්වනු ලැබ ඇත්තේ මිනිස් කි‍්‍රයාකාරකම් මගිනි. ජීවිතයට හා පරිසරයට එල්ලවන තර්ජන වළක්වා ගැනීම, ඉවත්

දිගටම කියවන්න

සැලසුම්ගත ලෝකය: සන්නිවේදනය

අප ජීවත්වන ලෝකය වැදගත් විධි බොහොමයකින් හැඩ ගස්වනු ලැබ ඇත්තේ මිනිස් කි‍්‍රයාකාරකම් මගිනි. ජීවිතයට හා පරිසරයට එල්ලවන තර්ජන වළක්වා ගැනීම, ඉවත්

දිගටම කියවන්න

වෛද්‍ය විද්‍යාත්මක ප‍්‍රවාද: වෙනත් දවසක මියයාම

නොනැසී පැවැත්ම එරෙහි මර්ත්‍යතාව(Survival Vs mortality) සෞඛ්‍ය සත්කාරක සේවාව ගැන සාකච්ඡාවන්ට වඩා විසකුරු යමක් එක්සත් ජනපද දේශපාලනය තුළ ඇත්නම් ඒ

දිගටම කියවන්න

සැලසුම්ගත ලෝකය : බලශක්ති භාවිතය

අප ජීවත්වන ලෝකය වැදගත් විධි බොහොමයකින් හැඩ ගස්වනු ලැබ ඇත්තේ මිනිස් කි‍්‍රයාකාරකම් මගිනි. ජීවිතයට හා පරිසරයට එල්ලවන තර්ජන වළක්වා ගැනීම, ඉවත්

දිගටම කියවන්න

සැලසුම්ගත ලෝකය : බලශක්ති ප‍්‍රභවයන්

අප ජීවත්වන ලෝකය වැදගත් විධි බොහොමයකින් හැඩ ගස්වනු ලැබ ඇත්තේ මිනිස් කි‍්‍රයාකාරකම් මගිනි. ජීවිතයට හා පරිසරයට එල්ලවන තර්ජන වළක්වා ගැනීම, ඉවත්

දිගටම කියවන්න

වෛද්‍ය විද්‍යාත්මක ප‍්‍රවාද:යහපතට වඩා හානිය වැඩියි?

සාපේක්ෂ අවදානමට එරෙහි නිරපේක්ෂ අවදානම අහවල් අහවල් හේතුවෙන් පිළිකා සෑදේ යයි මිස පිළිකාව සෑදෙන්නට හේතුවක් නොවිය හැකි යම් දෙයක් ගැන

දිගටම කියවන්න

සැපයුම්ගත ලෝකය: නිපදවීමේ කාර්යය

අප ජීවත්වන ලෝකය වැදගත් විධි බොහොමයකින් හැඩ ගස්වනු ලැබ ඇත්තේ මිනිස් කි‍්‍රයාකාරකම් මගිනි. ජීවිතයට හා පරිසරයට එල්ලවන තර්ජන වළක්වා ගැනීම, ඉවත්

දිගටම කියවන්න

සැලසුම් ගත ලෝකය : ද්‍රව්‍යය(Materials)

අප ජීවත්වන ලෝකය වැදගත් විධි බොහොමයකින් හැඩ ගස්වනු ලැබ ඇත්තේ මිනිස් කි‍්‍රයාකාරකම් මගිනි. ජීවිතයට හා පරිසරයට එල්ලවන තර්ජන වළක්වා ගැනීම, ඉවත්

දිගටම කියවන්න

සැලසුම් ගත ලෝකය : කෘෂිකර්මාන්තය II

අප ජීවත්වන ලෝකය වැදගත් විධි බොහොමයකින් හැඩ ගස්වනු ලැබ ඇත්තේ මිනිස් කි‍්‍රයාකාරකම් මගිනි. ජීවිතයට හා පරිසරයට එල්ලවන තර්ජන වළක්වා ගැනීම,

දිගටම කියවන්න

මිනිස් ජීවියා: සමාජ ඝට්ටන

මිනිස් ජීවියා ජීව විශේෂයක් ලෙස ගත් කල. අප අනෙකුත් මිනිසුන්ගේ සමාගමෙහි අපගේ  ජීවිතය ගෙවා දමන සමාජ ජීවියෙකි. එඬේර කණ්ඩායම්, ගම්,

දිගටම කියවන්න

මිනිස් ජීවියා:දේශපාලන හා ආර්ථික පද්ධති

මිනිස් ජීවියා ජීව විශේෂයක් ලෙස ගත් කල. අප අනෙකුත් මිනිසුන්ගේ සමාගමෙහි අපගේ  ජීවිතය ගෙවා දමන සමාජ ජීවියෙකි. එඬේර කණ්ඩායම්, ගම්,

දිගටම කියවන්න