විද්‍යාත්මක ක්‍රමය

විද්‍යාත්මක ක්‍රමය අපි විද්‍යාත්මක ‘ක්‍රමය’ ගැන කතා කරන විට එයින් ගම්‍ය වන්නේ, විද්‍යාව ‘කිරීම’ සඳහ ඇත්තේ එක් මාර්ගයක් පමණයි යන්නය.

දිගටම කියවන්න

විද්‍යාවේ අමන්දානන්දය: හැඳින්වීමක්

විද්‍යාවේ අමන්දානන්දය: හැඳින්වීමක් විද්‍යාවට බියවන එමෙන්ම, විද්‍යාව දෙස සැකයෙන් සලකන අය අප අතරේ හැමදාමත් සිටියත්, ලෝක ජනගනයෙන් අති විශාල බහුතරයක්

දිගටම කියවන්න