සංකල්ප සාර සංග්‍රහය 89:පෙඩෙරල් වාදය එරෙහි මධ්‍යගත වාදය(Federalism vs. centralism)

මහා සංකල්ප ගැන සරලව හා කෙටියෙන් දැක්වෙන තතු ලිපි පෙළහි තවත් ලිපියක් ඇතම් රාජ්‍යයන්හි දේශපාලන බලය, බලවත් මධ්‍යම ආණ්ඩුවක ඒකාධිකාරය

දිගටම කියවන්න

සංකල්ප සාර සංග්‍රහය 88: ඡන්ද ක්‍රම (Voting systems)

  මහා සංකල්ප ගැන සරලව හා කෙටියෙන් දැක්වෙන තතු ලිපි පෙළහි තවත් ලිපියක් තම නියෝජිතයන් තෝරා ගැනීම සඳහා ලොව පුරා

දිගටම කියවන්න

සංකල්ප සාර සංග්‍රහය 87: ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය (Democracy)

  මහා සංකල්ප ගැන සරලව හා කෙටියෙන් දැක්වෙන තතු ලිපි පෙළහි තවත් ලිපියක් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය යනු වචනානුසාරයෙන් ගත් කළ ‘ජනතාව විසින්

දිගටම කියවන්න

සංකල්ප සාර සංග්‍රහය 86: සමාජ ඩාවින්වාදය (Social Darwinism)

මහා සංකල්ප ගැන සරලව හා කෙටියෙන් දැක්වෙන තතු ලිපි පෙළහි තවත් ලිපියක් ස්වාභාවික වරණයෙන් සිදුවන පරිණාමය පිළිබඳ චාල්ස් ඩාර්වින්ගේ සිද්ධාන්තයෙන්

දිගටම කියවන්න

සංකල්ප සාර සංග්‍රහය 85: අවරෝධනය (Deterrence)

මහා සංකල්ප ගැන සරලව හා කෙටියෙන් දැක්වෙන තතු ලිපි පෙළහි තවත් ලිපියක් අවරෝධනය හෙවත් වැළැක්වීම යනු යම් රටකට ප්‍රමාණවත් තරම්

දිගටම කියවන්න

සංකල්ප සාර සංග්‍රහය 84: සමාජ ගිවිසුම (The social contract)

මහා සංකල්ප ගැන සරලව හා කෙටියෙන් දැක්වෙන තතු ලිපි පෙළහි තවත් ලිපියක් ව්‍යස්ථාමය චින්තන බොහොමයක පිටුපස ඇත්තේ සමාජ ගිවිසුම පිළිබඳ

දිගටම කියවන්න

සංකල්ප සාර සංග්‍රහය 83: ඒකාධිපතිවාදය (Totalitarianism)

මහා සංකල්ප ගැන සරලව හා කෙටියෙන් දැක්වෙන තතු ලිපි පෙළහි තවත් ලිපියක් ඒකාධිපතිවාදී රෙජිමයන් හෙවත් පාලන තන්ත්‍රයන්  පරම බලය දැරීමට

දිගටම කියවන්න

සංකල්ප සාර සංග්‍රහය 82: සාමවාදය (Pacifism)

මහා සංකල්ප ගැන සරලව හා කෙටියෙන් දැක්වෙන තතු ලිපි පෙළහි තවත් ලිපියක් සාමවාදය යනු මිනිසුන් මරා දැමීම — සහ අනෙකුත්

දිගටම කියවන්න

සංකල්ප සාර සංග්‍රහය 81: නීතිය (Law)

මහා සංකල්ප ගැන සරලව හා කෙටියෙන් දැක්වෙන තතු ලිපි පෙළහි තවත් ලිපියක් රාජ්‍යයක වඩාත්ම වැදගත්  වන්නේ, නීති පද්ධතියක් එය සතුව

දිගටම කියවන්න