සැමට විදු නැන නුවණ – Science Literacy for All

Posts tagged ‘අග්නිභූගෝල විද්‍යා(pyrogeography) නව ක්ෂේත්‍රය’

පොළොව මත ගින්න භාවිතයට ගැනීම

පොළොව මත ගින්න භාවිතයට ගැනීම මිනිසුන් හිතාමතාම සිය පරිසරය  වෙනස් කිරීම සඳහා ප්‍රථමයෙන්ම  ගින්න භාවිතා කළේ කවදා දැයි සොයා ගැනීම යනු පාලනයෙන් තොරවූ  ගැටලුවකි. අප කලින්…

අග්නි භූගෝල විද්‍යාව සහ අග්නි විවිධත්වය

අග්නි භූගෝල විද්‍යාව සහ අග්නි විවිධත්වය චන්ද්රිකා දත්ත වැඩි වැඩියෙන් භාවිතා කිරීම හේතුවෙන් ගින්න පිළිබඳ අපගේ අවබෝධය විප්ලවකාරී ලෙස වෙනස්වීමට ලක් කර ඇති අතර පෘථිවිය මත…