සූර්යයාගේ වර්ණය කුමක්ද?

සූර්යයාගේ වර්ණය කුමක්ද? ඔබේ මනස නැවත පාසල් අවධියට යොමු කළොත්, ඔබේ ගුරුවරයා හෝ   වෙනත් වැඩිහිටියෙක් ප්‍රිස්මයක් යොදාගෙන එය හරහා ආලෝකය

දිගටම කියවන්න