ආසාදන ගෙන එන්නෝ: ක්ෂුද්‍රජීවී ලෝකය

ආසාදන ගෙන එන්නෝ: ක්ෂුද්‍රජීවී ලෝකය ක්ෂුද්‍ර ජීව විද්‍යාව(Microbiology) යනු කුඩා බවෙන් නිශ්චිත වූ විද්‍යාවකි. එම විද්‍යාව ස්ථාපිත කිරීමට හැකිවූයේ සූක්ෂ්මදර්ශකය

දිගටම කියවන්න