සැමට විදු නැන නුවණ – Science Literacy for All

Posts tagged ‘ආහාර නිෂ්පාදනය සහ ආහාර සුරක්ෂිතබව’

ආහාර සුරක්ෂිතභාවය හා පෝෂණය මත මහා වසංගතයෙහි අවදානම

ආහාර සුරක්ෂිතභාවය හා පෝෂණය මත මහා වසංගතයෙහි අවදානම අවම කිරීම සඳහා නිර්දේශ ආහාර සුරක්ෂිතභාවය සහ පෝෂණය වෙතට ක්‍රියාකාරීව යොමු වූ ප්‍රායෝගික පියවර අතිශයින් වැදගත් වන අතර…

කොවිඩ් මහා වසංගත තත්ත්වය ලෝක ආර්ථිකයට ඇතිකරන බලපෑම

කොවිඩ් මහා වසංගත තත්ත්වය ලෝක ආර්ථිකයට ඇතිකරන  බලපෑම  Covid-19  ලොවපුරා පැතිර යාමත් සමගම  ලෝකයේ සෑම රටකටම එහි බලපෑමෙන් මිදෙන්නට අවස්ථාව තවමත් උදාවී නැහැ. තවද එහි බලපෑම…

කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වය ආහාරවලට ඇති ඉල්ලුමට කවරාකාර බලපෑමක් ඇති කරාවිද?

කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වය ආහාරවලට ඇති ඉල්ලුමට කවරාකාර බලපෑමක් ඇති කරාවිද? Covid-19 මහා වසංගතය ලෝකයේ ආහාර නිශ්පාදනය, බෙදාහැරීම සහ, අළෙවිය, පරිභොජනය මෙන්ම ආහාර රටා සහ ආහාර සුරක්ෂිතභාවය…

COVID-19 ආහාර නිශ්පාදන ක්‍රියාවලියට ඇති කළ හැකි බලපෑම් මොනවාද?

COVID-19 තත්ත්වය නිසා ආහාර නිශ්පාදන ක්‍රියාවලියට, කෘෂි නිශ්පාදන සහ ධීවර/ජලජ සම්පත් සැපයුම් දාමයන්ට ඇතිව තිබෙන සහ අනාගතයේදී ඇතිවිය හැකි බලපෑම් මොනවාද? ආහාර සැපයුම් දාමය යනු  නිශ්පාදකයන්, පාරිභෝගිකයන්, කෘෂි…

කොවිඩ් වසංගතයෙන් ඇතිවන  ආහාර අර්බුදය සහ ජීවනෝපාය අහිමිවීමේ අවදානම

මහා වසංගතය නිසා ආහාර අර්බුදයකට සහ ජීවනෝපාය අහිමිවීමේ වැඩිම අවදානමකට මුහුණ පා සිටින්නේ කවුරුන් ද? මේ අවස්ථාව වන විට ලොව පුරා මිලියන 820කට ආසන්න පිරිසක් අධික…