සැමට විදු නැන නුවණ – Science Literacy for All

Posts tagged ‘ආහාර සහ බලශක්තිය අතර සම්බන්ධතාව’

ජලය, ආහාර සහ බලශක්තිය

යහපත් නව වසරක් වේවා! ජලය, ආහාර සහ බලශක්තිය තිරසාර සංවර්ධනය සඳහා ජලය ,ආහාර සහ බලශක්තිය  අතරසම්බන්ධතාවය කේන්ද්රීය වේ. මේ තුනම සඳහා ඉල්ලුම, ගෝලීය ජනගහනය ඉහළ යාම,…