ශත වර්ෂයක් ඉක්මවූ අමෝනියා පොහොර

ශත වර්ෂයක් ඉක්මවූ අමෝනියා  පොහොර කැපීපෙණෙන ගන්ධයකින් යුතු එමෙන්ම අවර්ණ වායුවක් වන ඇමෝනියා තැනුම් ඒකක රසායනිකයක් මෙන්ම පුද්ගලයන් එදිනෙදා භාවිත

දිගටම කියවන්න