ඇල්ගොරිතමයක් කියන්නේ කුමක්ද?

ඇල්ගොරිතමයක් කියන්නේ කුමක්ද? දත්ත වලින් වැඩකරන්නේ කොහොමද කියලා පරිගණක දැනගන්නේ කොහොමද? පරිගණක ඇල්ගොරිතම(algorithm) වලට සංකීර්ණ ගණිතය සම්බන්ධ වන්න පුළුවන්. එහෙත්,

දිගටම කියවන්න