පුද්ගලයෙකුගේ උස තීරණය වන්නේ කෙලෙස ද?

පුද්ගලයෙකුගේ උස තීරණය වන්නේ කෙලෙස ද? පුද්ගලයෙකුගේ උස කොපමණ වේ දැයි සෙන්ටිමීටර කිහිපයක් ඇතුළත නිවැරදිව උපතේදී  පුරෝකථනය කළ හැකිය. වෙනත්

දිගටම කියවන්න