එන්නත් නිපදවා පරීක්ෂා කරන්නේ කෙසේද?

එන්නත් නිපදවා පරීක්ෂා කරන්නේ කෙසේද? බහුල වශයෙන් භාවිතා වන එන්නත්,  දශක ගණනාවක් තිස්සේ අප අතරේ පවතින අතර සෑම වසරකම මිලියන

දිගටම කියවන්න