ඔමික්‍රොන්  ප්‍රභේදයේ ‘රහස්’ අනුවාදය  බියවීමට කාරණාවක් නොවුණත් සිද්ධී වැඩිවීමට හේතුවිය හැකියි

omicron  ප්‍රභේදයේ ‘රහස්’ අනුවාදය  බියවීමට කාරණාවක් නොවුනත් සිද්ධී වැඩිවීමට හේතුවිය හැකියි omicron  ප්‍රභේදයේ විකෘතියට පත් අනුවාදයක් සිද්ධි සීඝ්‍රයෙන් පහක වැටීම 

දිගටම කියවන්න