කෘමි සතුන් අප නොසිතූ තරම් විකිරණවලට සංවේදී විය හැකියි

කෘමි සතුන් අප නොසිතූ තරම් විකිරණවලට සංවේදී විය හැකියි චර් නොබිල් ව්‍යසනය සිදු වූ ප්‍රදේශයේ පවතින අගයන්ට සමාන විකිරණ තත්වයකට

දිගටම කියවන්න