සැමට විදු නැන නුවණ – Science Literacy for All

Posts tagged ‘කෘෂිකර්මාන්තයෙහි ගිනි සලකුණ’

ගොවිතැන සඳහා ගිනි භාවිතය

කෘෂිකර්මාන්තයේ දී ගිනි භාවිතය ක්ෂේත්‍ර ගිනි තැබීම වැනි භාවිතයන් භූ දර්ශනය කැබලි, කැබලි වශයෙන් වෙන්කර දමන  අතර ස්වාභාවික අකුණු මඟින් ආරම්භ වන ගිනි පැතිරීමේ හැකියාව අවම…

ගොවිතැන සඳහා ගිනි භාවිතය

ගොවිතැන සඳහා  ගිනි භාවිතය එය(ගින්න) වඩාත් සම්පූර්ණයෙන්ම පාලනය කරමින් එමෙන්ම,  කෘෂිකාර්මික භාවිතයන් විශාල පරාසයක් අරභයා පරිපූර්ණව යොදා ගැනීම ඇරඹෙද්දී ගින්න භාවිත කිරීමේ විශාල වෙනසක් ඇති විය.…