කොරෝනා වෛරසය ස්වභාව ධර්මයේ ශාපයක් ද?

කොරෝනා වෛරසය ස්වභාව ධර්මයේ ශාපයක් ද? නව කොරෝනා වෛරසය ලෙස දැක්වෙන SARS-CoV-2 හේතුවෙන් ලොව ජනගහනයෙන් අඩක්ම අද නිවෙස් තුළට කොටු

දිගටම කියවන්න