මුව ආවරණ පැළඳීමේ වාසිය යළි තහවුරු කෙරේ.

කොවිඩ් 19 සම්ප්‍රේෂණය නතර කිරීමේදී මුව ආවරණ වල වාසිය යළි තහවුරු කෙරේ. මුව ආවරණයක් පැළඳ නැතිනම් කැස්සකදී නිපදවෙන බිඳිති අඩි

දිගටම කියවන්න