බල්ලන්ට කොවිඩ් ඉවකර දැනගත හැකිද?

බල්ලන්ට කොවිඩ් ඉවකර  දැනගත හැකිද?  විද්‍යාව පවසන දෑ මෙන්න: කොරෝනා වයිරස් ආසාදන කැපී පෙනෙන නිරවද්‍යතාවයකින් හඳුනාගැනීමේ  හැකියාව සුනඛයින්ට ඇති බව

දිගටම කියවන්න