කොවිඩ් දෙවන රැල්ලට එරෙහිව ලොව පුරා සටනේ පාඩම්

කොවිඩ් දෙවන රැල්ලට එරෙහිව ලොව පුරා සටනේ පාඩම් උතුරු අර්ධගෝලය ශීත සෘතුව කරා ගමන් කරමින් සිටිනා මෙ අවස්ථාවේ යුරෝපයේ සහ

දිගටම කියවන්න