එක්සත් ජනපද නිර්දේශිත නිරෝධායන කාලය කෙටි කෙරේ

වෙනත් ගෝලිය ගැටළු සම්බන්දයෙන් මෙන්ම නව කොරෝනා වෛරසය හරහා ව්‍යාප්ත ගෝලිය වසංගතය හමුවේ වසංගත ආකාරයෙන්ම ව්‍යාප්ත අතථ්‍ය තොරතුරු සහ තොරතුරු

දිගටම කියවන්න