සැමට විදු නැන නුවණ – Science Literacy for All

Posts tagged ‘කොවිඩ් මැඩලීමේ දී ජලය සහ සනීපාරක්ෂාව සුරැකීමේ ඇවශ්‍යතාව’

කොවිඩ්-19 වසංගතය පාලනය කිරීම සඳහා ජලය සහ සනීපාරක්ෂාව සුරක්ශිතකිරීමේ වැදගත්කම අවධාරණය කෙරේ

කොවිඩ්-19 වසංගතයට   ප්‍රතිචාර වශයෙන් එක්සත් ජාතීන්ගේ ජල ආයතනයේ  ඒකාබද්ධ ප්‍රකාශය කොරෝනා වයිරස් රෝග (COVID-19) වසංගතයට ප්‍රතිචාරයක් ලෙස  එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ් ඩල විශේෂ සැසියක් මේ මස…