කොරෝනා මඩලන වැක්සීනයක සිහිනය

කොවිඩ් 19 හට ගන්වන නව කොරෝනා වෛරසය ගැන පසුගිය වසර අග දී මුලින්ම අසන්නට ලැබුණු විට සාමාන්‍ය මහජනතාව පමණක් නොව

දිගටම කියවන්න