අග්නි! ගින්නෙහි ගති ලක්ෂණ පරිණාමය වීම

ගින්නෙහි ගති ලක්ෂණ පරිණාමය වීම  විවිධ තත්ත්වයන් යටතේ හෝ විවිධ වාස භූමි තුළ ජීවත්වීම සඳහා (ඒවාට) උපකාරීවන ගති ලක්ෂණ ගණනාවක්

දිගටම කියවන්න