දේශගුණ සටනේ උදව්වට ජලය පිරවූ ජනෙල්

දේශගුණ සටනේ උදව්වට ජලය පිරවූ ජනෙල් ලොව පුරාගොඩනැගිලි බොහොමයක බලශක්ති භාවිතය අඩුකිරීමට ජලය අඩංගු ජනෙල් උපකාරී විය හැකි යයි තාක්ෂණවේදී

දිගටම කියවන්න