ජලයේ ගුණාත්මකභාවය සහ අපජලය – 2

ජලයේ ගුණාත්මකභාවය සහ අපජලය අපජලය හා කර්මාන්ත මෑත වසරවල අපට දක්නට ලැබුණු සමාජමය හා පාරිසරික බලපෑම් හේතුවෙන් කර්මාන්තයේ අපජලය අඩු

දිගටම කියවන්න

ජලයේ ගුණාත්මකභාවය සහ අපජලය

ජලයේ ගුණාත්මකභාවය සහ අපජලය මානව සෞඛ්‍ය‍ය, සමාජ හා ආර්ථික සංවර්ධනය හා පරිසර පද්ධතිය උදෙසා හොඳ,  ගුණාත්මකභාවයෙන් යුතු ජලය  අත්‍යවශ‍යවේ. කෙසේ

දිගටම කියවන්න