කෝවිඩ්-19ට පසුව අපේ ලෝකය කෙබඳුවේ ද? 2 කොටස

කෝවිඩ්-19ට පසුව අපේ ලෝකය කෙබඳුවේ ද? අපට නැවතත් අප ගත කළ ජීවිතය ගෙවන්නට අවස්ථාව හිමිවේද? ලෝකය යථා තත්ත්වයට පත්වේ ද?

දිගටම කියවන්න

කෝවිඩ්-19ට පසුව අපේ ලෝකය කෙබඳුවේ ද?

කෝවිඩ්-19ට පසුව අපේ ලෝකය කෙබඳුවේ ද? අපට නැවතත් අප ගත කළ ජීවිතය ගෙවන්නට අවස්ථාව හිමිවේද? ලෝකය යථා තත්ත්වයට පත්වේ ද?

දිගටම කියවන්න