සැමට විදු නැන නුවණ – Science Literacy for All

Posts tagged ‘ගෝලිය වසංගතයේ දීර්ඝ කාලීන බලපෑම්’

කෝවිඩ්-19ට පසුව අපේ ලෝකය කෙබඳුවේ ද? 2 කොටස

කෝවිඩ්-19ට පසුව අපේ ලෝකය කෙබඳුවේ ද? අපට නැවතත් අප ගත කළ ජීවිතය ගෙවන්නට අවස්ථාව හිමිවේද? ලෝකය යථා තත්ත්වයට පත්වේ ද? නැතිනම් වෙනස් වේ ද? නගරවල සිට…

කෝවිඩ්-19ට පසුව අපේ ලෝකය කෙබඳුවේ ද?

කෝවිඩ්-19ට පසුව අපේ ලෝකය කෙබඳුවේ ද? අපට නැවතත් අප ගත කළ ජීවිතය ගෙවන්නට අවස්ථාව හිමිවේද? ලෝකය යථා තත්ත්වයට පත්වේ ද? නැතිනම් වෙනස් වේ ද? නගරවල සිට…