අවදානමට ලක්විය හැකි අයට පළමුවෙන්ම එන්නත් ලබාදීම දෝෂ සහිත උපාය මාර්ගයක් ද?

අවදානමට ලක්විය හැකි අයට පළමුවෙන්ම එන්නත් ලබාදීම දෝෂ සහිත උපාය මාර්ගයක් ද? ගෝලීය කොවිඩ් වසංගතය හමුවේ එන්නත ලබා දීමේ දී 

දිගටම කියවන්න