කම්පනයට පත්වීමෙ, ඔරොත්තු දීමේ සහ යළි නැගීසිටීමේ වසරක්: වසංගතය සියල්ල වෙනස් කළ ආකාරය

කම්පනයට පත්වීමෙ, ඔරොත්තු දීමේ සහ යළි නැගීසිටීමේ වසරක්: වසංගතය සියල්ල වෙනස් කළ ආකාරය 2019 දෙසැම්බරයේ චීනයෙන් අහන්නට ලැබුණු නව කොරෝනා

දිගටම කියවන්න